Ανακύκλωση, γιατί?

/Ανακύκλωση, γιατί?
Ανακύκλωση, γιατί? 2018-02-26T19:06:19+00:00

Όσον αφορά τη σχέση της εταιρίας μας με την ανακύκλωση: μεταφέρουμε τους κάδους απορριμμάτων/ containers για τη συλλογή αυτών και στη συνέχεια αναλαμβάνουμε τη μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις μας, τα διαχωρίζουμε ανάλογα με το είδος του κάθε υλικού όπως από καλώδια κτλ, τα τεμαχίζουμε όταν χρειάζεται ή ότανμας το ζητήσει η εταιρία, τα δεματοποιούμε και τα δίνουμε στις αντίστοιχες εταιρίες για να γίνει η επαναεπεξεργασία αυτών των υλικών. Η εταιρία κάνει ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, ξύλου, γυαλιού, μετάλλου, συνθετικών υλικών, υφάσματος, μεικτή συσκευασία αυτών, χαλκός (σε όλες τις μορφές του).

Η παραγωγική διαδικασία περιγραμματικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Πρώτο στάδιο: Άφιξη και εγκατάσταση

Δεύτερο στάδιο: Μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας

Τρίτο στάδιο: Ζύγιση και έλεγχος φορτίων

Τέταρτο στάδιο: Προδιαλογή – αφαίρεση ογκωδών

Πέμπτο στάδιο: Χειρωνακτική διαλογή ανά είδος (χαρτί, πλαστικό, μέταλλό, ξύλο).

Έκτο στάδιο: Τα πλαστικά και τα ξύλα οδηγούνται σε σταθερό κινητό σπαστήρα τα μέταλλα σε πρέσα και τα καλώδια οδηγούνται σε αποφλοιωτή καλωδίων. Για τα μεγάλων διαστάσεων μέταλλα υπάρχει δυνατότητα κοπής με οξυγόνο.

Έβδομο στάδιο: Προσωρινή αποθήκευση (αποστολή προς περαιτέρω ή τελική επεξεργασία).

Όσον αφορά τη προσωρινή αποθήκευση των διαχωρισμένων ανά είδος απορριμμάτων αυτή λαμβάνει χώρα στο υπαίθριο τμήμα της εγκατάστασης.